ALGEMENE VOORWAARDEN

1.    Tussen koper en verkoper gelden uitsluitend onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden, die de rechtsverhoudingen bepalen tussen koper en verkoper bij en na het aangaan van hun wederzijdse verbintenissen.

De koper verklaart zich akkoord met onderstaande voorwaarden door het plaatsen van een bestelling voor ticket(s) voor het evenement Les Terrasses @ Waregem Koerse.

2.    Onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle bestellingen voor tickets voor het evenement Les Terrasses @ Waregem Koerse die geplaatst worden via de website www.les-terrasses.be, alwaar deze ten allen tijde raadpleegbaar zijn, waarvan de koper erkent deze te kennis te hebben genomen en aanvaard heeft.

De persoon die de bestelling plaatst, wordt geacht koper te zijn, en verantwoordelijk te zijn voor de geplaatste bestelling. Onze prijzen gelden steeds excl. BTW.

3.    De door de verkoper ontvangen bestelling wordt gevolgd door een bevestigingse-mail van de verkoper aan het adres van de koper waarin de inhoud van de bestelling van de koper samengevat wordt. Hierna wordt de koop als definitief beschouwd en is de in bijlage gevoegde factuur voor de bestelling verschuldigd.

4.    De facturen zijn betaalbaar op de rekening van verkoper (IBAN BE18 0016 1769 4965), zonder enige korting, en met vermelding van het ordernummer.

Op straffe van verval, dienen alle betwistingen van facturen aangetekend en gemotiveerd binnen de 5 werkdagen na datum van uitschrijving ervan, aan het adres van de maatschappelijke zetel van de verkoper te worden gericht.

Bij het uitblijven van betaling van de factuur binnen de 8 dagen na de factuurdatum zijn – van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling – verwijlintresten verschuldigd a rato van 12 % per jaar, verhoogd met een vergoeding ten title van conventioneel en forfaitaire schadeloosstelling ten belope van 20% van het factuurbedrag en met een minimum van € 50,00.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling te annuleren bij het niet- eerbiedigen van de betalingstermijn.

5.    Van zodra de tickets beschikbaar zijn, en het volledig verschuldigd bedrag geregistreerd is op het rekeningnummer van verkoper, worden de tickets per e-mail door de verkoper aan de koper overgemaakt.

De tickets worden overgemaakt op het door de koper opgegeven e-mailadres bij de bestelling  van de tickets.

De koper is verantwoordelijk voor het overmaken van het juiste e-mailadres.

6.    De geplaatste bestellingen zijn bindend voor de koper, van zodra de bestelling door de verkoper aan de koper bevestigd wordt per e-mail (zie supra artikel 2).

De geplaatste bestellingen kunnen niet gewijzigd, omgewisseld of geannuleerd worden dan mits schriftelijk akkoord van de verkoper.

De koper is verplicht de bestelling te aanvaarden en de bijhorende factuur te betalen.

Het herroepingsrecht overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht wordt uitdrukkelijk uitgesloten voor de bestelling van tickets voor Les Terrasses @ Waregem Koerse, dit op grond van artikel VI.53, 12 van hetzelfde wetboek.

Uitsluitend mits voorafgaand schriftelijk akkoord van de verkoper, kunnen bestelde tickets geretourneerd worden, dit zal enkel het geval zijn voor zover de verkoper de tickets kan verkopen aan derde kopers.

7.     Na aflevering van de tickets per e-mail door de verkoper is de koper verantwoordelijk voor de tickets.

Bij verlies of diefstal van de tickets, zal het ticket noch vervangen, of terugbetaald worden.

Enkel niet of slecht leesbare barcodes kunnen aanleiding geven tot het overhandigen van een vervangticket.

8.    Toegang tot Les Terrasses @ Waregem Koerse is enkel mogelijk mits voorlegging van een afdruk van de tickets.

Het ticket is niet geldig zonder leesbare barcode, die aan de ingang wordt gescand.

Enkel de eerste aanbieder van het originele ticket wordt toegang verleend tot het evenement. Elk tweede aangeboden ticket zal beschouwd worden als een kopie en geen toegang geven tot Les Terrasses @ Waregem Koerse.

9.     Wanneer de verkoper, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft de verkoper het recht om het contract te annuleren door eenvoudig schrijven aan de koper met de reden die de uitvoering van het contract verhindert. De verkoper zal in dit geval geen enkele schadevergoeding aan de koper verschuldigd zijn. Worden ondermeer als gevallen van overmacht beschouwd: natuuromstandigheden, staking of lock-out, overheidsverordening, paardenziektes, brand, terreur, overstroming, inbeslagname, embargo, tekort aan transportmiddelen, beperkingen op het energieverbruik, enz. en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet bij de verkoper of bij één van zijn leveranciers.

10.  Iedere verkoopovereenkomst tussen verkoper en koper betreffende tickets voor Les Terrasses @ Waregem Koerse, alsook iedere procedure tussen verkoper en koper, is onderworpen aan het Belgische recht.

Elk geschil tussen verkoper en koper betreffende de verkoopovereenkomst, de geldigheid, de uitvoering of de ontbinding ervan, valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de vredegerecht te Waregem of de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West- Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief